واحد تـجارت غلات گروه ساعی با هدف ارائه خدمات هرچه بهتـر به واحـدهای تولیـدی در راستـای تامیـن مواد اولـیه مـورد نیـاز خود اقدام به تاسیـس شـعــبه خود در کشـور  قزاقستـان نـموده است. ایـن شـرکـت با تـوانـایـی تامین غـلات از کشــورهای مطـرح در این راستـا از قبـیـل استرالیا، روسـیه، قـزاقـسـتـان، آلمان و اکرایـن تا کنون افتخار خدمت رسـانی به تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی مطـرح در سطح کشـور را داشته است.

واردات و عرضه انواع غلات با بهترین کیفیت

Importing and distribution of high quality grain​​​​​​​